Samenwerking Consortium en STeAG

26-augustus-2018

Samenwerking Consortium Beroepsonderwijs en STeAG.

 

Op 13 juni 2017 hebben het Consortium Beroepsonderwijs en STeAG een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin geven partijen aan te streven naar  bundeling van kennis en ervaring in het aanbieden van producten en dienstverlening aansluitend bij mbo onderwijs en spreken zij uit te willen samenwerken bij het leveren van kwalitatief hoogstaande examenproducten aan opleiders in het middelbaar beroepsonderwijs, specifiek voor de opleidingen tot Dokters- , Tandarts- en Apothekersassistent.

Kenmerkend voor de onderlinge samenwerking is behoud van autonomie, gelijkwaardigheid van de partners, een functionele verdeling van werkzaamheden en besluitvorming op basis van consensus.

Op dit moment bieden zowel het Consortium Beroepsonderwijs als STeAG examenproducten voor de AG opleidingen. Daarnaast biedt het Consortium Beroepsonderwijs producten gericht op ondersteuning van het onderwijsproces binnen de AG opleidingen. Voor de lopende cohorten komt daarin door de samenwerking geen verandering. Concreet betekent dit dat zowel het Consortium Beroepsonderwijs als STeAG deze reeds ontwikkelde eigen (examen)producten blijven onderhouden en distribueren naar de eigen leden respectievelijk deelnemers op basis van lopende afspraken, contracten of leveringsvoorwaarden.

Indien er een volledig nieuw examen ontwikkeld moet worden in verband met een nieuw of herzien kwalificatiedossier voor de AG opleidingen, zal dit conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst exclusief onder verantwoordelijkheid van STeAG worden ontwikkeld. STeAG en Consortium zullen deze examenproducten ieder ter beschikking stellen aan hun eigen deelnemers respectievelijk leden. Het ontwikkelen en leveren van producten die het onderwijsproces ondersteunen is en blijft ook in de samenwerking exclusief voorbehouden aan het Consortium Beroepsonderwijs.

Verder willen STeAG en Consortium Beroepsonderwijs samenwerken aan de borging van de kwaliteit van examenproducten met betrekking tot inhoud, constructie en validering. Ook wensen partijen samen en in samenspraak met andere examenleveranciers uit het mbo-veld, verenigd in de Vereniging ExSamen, stappen te zetten in de digitalisering van examinering, waarbij de focus in de gesloten samenwerkingsovereenkomst vooralsnog ligt op kennisexamens.

De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en er wordt ook jaarlijks een activiteitenlijst opgesteld

Lees verder

Verslag 19 december 2017

1-januari-2018

Breukelen, 19 december 2017

Communicatie naar aanleiding van de bestuursvergadering.

 1. Bijeenkomst 14/12 tbv constructie servicedocument voor KT 3-4 DA, KT 3-4 AA en KT 3 TA

 

KT “werken aan Kwaliteit en deskundigheid”

 • Algemene toelichting: Uit navraag blijkt dat er geen discriminerende kennisexamens in 3 gelijkwaardige versies te construeren zijn. Ook niet met open vragen: 3 versies van 40 vragen (120) in 2017; 2 nieuwe versies van 40 (80) in 2018
 • Opdracht om op 14 december 2017 een servicedocument te maken waarmee beoordelen in de praktijk mogelijk wordt heeft helaas niet geleid tot een eindproduct:
 • Op basis van de stukken die het Arcus College heeft aangeleverd en het advies van de werkgroep besluit het bestuur van STeAG:
 • Producten van Arcus worden worden voorgelegd aan externe deskundige met opdracht om er zo spoedig mogelijk een “inspectieproof” examen van te maken inclusief de theoriecomponent. We zijn wel afhankelijk van de beschikbaarheid en de tijd die onze externe deskundige heeft, zij heeft inmiddels toegezegd er vanaf maandag 8 januari mee te willen beginnen.
 • De controlegroep zoals aangemeld d.d. 30/11/2017 ontvangt vangt tijdig het betreffende product en wordt door STeAG zo spoedig mogelijk uitgenodigd om hier aanvullingen, commentaar op te geven zodat het product ter onafhankelijke vaststelling kan worden voorgelegd.

KT 3 AA: Productzorg

 • Kennis examen mogelijk
 • Voor WP1 en WP2 wordt casuïstiek bijgemaakt door mensen van Noord op basis van het opgeleverde product van de constructeurscursus. Erik heeft overleg met constructeur en stuurt op oplevering uiterlijk half januari.
 • Voor WP3 wordt een richtinggevend inspectieproof document opgesteld door een extern deskundige
 • De gehele proeve wordt daarna ter onafhankelijke vaststelling voorgelegd.

KT 3 DA Praktijkvoering

 • Uit navraag blijkt dat er geen discriminerende kennisexamens in 3 gelijkwaardige versies te construeren zijn. Ook niet met open vragen: 3 versies van 40 vragen (120) in 2017; 2 nieuwe versies van 40 (80) in 2018
 • De bestaande proeve moet worden aangevuld met casuïstiek of een servicedocument. In de bijeenkomst van 14/12/2018 is men hier niet aan toegekomen.
 • Besluit: De Proeve wordt als volgt aangepast:
 • WP1: er wordt richtinggevend inspectieproof document opgesteld door een externe deskundige, dat kan op basis van materiaal van Arcus met uitwerking van opdrachten gevolgd door een presentatie op school.
 • WP2: op basis van materiaal van Arcus

We gaan mensen vragen of daar casuïstiek voor gemaakt kan worden. Marc en Erik vragen hun wederzijdse collega’s. Deze week. Deadline half januari.

 

 1. Op dit moment is er één hoofdconstructeur beschikbaar (AA); Voor DA en TA zijn we nog op zoek.

 

 1. Annette beantwoord mails naar aanleiding van vragen van constructeurs.

 

 1. Samenwerking Consortium

Toetsdeskundige van CB huren wij op aanvraag van constructeursgroepen in.

Scholing: vindt plaats tijdens het constructieproces en wordt beoordeeld op basis van de opgeleverde producten.

Certificering: moet nog worden afgekaderd, is wel een must.

Voorstel samenwerking: Service Level Agreement (SLA) met afspraken omtrent ICT, webhosting, loketfunctie, deskundigheid en faciliteiten. STeAG blijft STeAG.

Besluit: akkoord.  Annette en Marc zetten de volgende stappen hierin zodat voor de scholing van de constructeurs voldoende afspraken zijn gemaakt.

 

 1. Sollicitatiegesprekken

16 januari DA Erik en Annette

18 januari TA Marc en Monique

AA Paulien en Annette

Motivatiebrieven en CV’s, gespreksplanning verzorgt Annette/Erik.

 

Lees verder

Afspraken deelnemersvergadering 30 november 2017

11-december-2017

Beste collega’s,

Naar aanleiding van ons bestuursoverleg van vanavond willen we graag een paar afspraken met jullie delen.
In de deelnemersvergadering van afgelopen donderdag hebben jullie toegezegd  om collega’s af te vaardigen ten behoeve van het opleveren van een service document voor de kerntaak Werken aan kwaliteit en deskundigheid van zowel AA, DA als TA.
Wij hebben genoteerd:
Amsterdam DA en TA (reeds aangemeld)
Deltion, AA en TA
Aventus, AA
MBO Rijnland, AA, DA en TA
Friese Poort, AA en TA
Arcus, AA, DA en TA
Verder is er afgesproken dat de volgende scholen reeds ontwikkelde documenten zullen aanleveren bij de projectleider Erik van Groen, uiterlijk 6 december.
Alfa college
Koning Willem I college
Deltion college
Arcus college
De projectleider zal de aangeleverde documenten doorsturen naar de aangemelde collega’s.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 14 december om 14 uur bij van der Valk in Breukelen, onder leiding van Helmi Groeneveld (Aventus)
De opdracht is:
Het ontwikkelen van een service document waarin opgenomen instructie voor uitvoering in de BPV, instructie voor beoordeling in de BPV en borging en verantwoording. Dit wordt conform de afspraak dezelfde dag opgeleverd.
Toevoeging.
Tevens is het bestuur van mening dat er geen valide kennisexamens ontwikkeld kunnen voor deze kerntaak en verzoekt deze groep een dekkende kenniscompoment toe te voegen.
Uit navraag blijkt dat er geen discriminerend kennis examen in drie gelijkwaardige versies te construeren is , ook niet met open vragen.
 
Wij hopen jullie voor nu even goed geïnformeerd te hebben en gaan uit van een een snelle reactie richting Erik van Groen.
NB.
Als je ook expertise hebt toegezegd voor controle en vaststelling van het document volgt na 14 december meer informatie.
Vriendelijke groet
Annette van den Berg,
namens bestuur STeAG
Lees verder

STeAG gecertificeerd examenleverancier!

28-juli-2017

STeAG wil zich als examenleverancier laten certificeren en is daartoe begin 2018 een overeenkomst aangegaan met de certificerende instelling Certiforce.

Certiforce heeft de processen en producten van STeAG bekeken en heeft ons op 20 juli 2018 meegedeeld dat zij een positieve beoordeling hebben gegeven en dat STeAG vanaf dan een gecertificeerde examenleverancier is. Uiteraard zijn wij met dit oordeel zeer content en het geeft ons elan om met nog meer energie de weg van verdere kwaliteitsverbetering te blijven volgen.

Lees verder

Belangrijke documenten STeAG

24-oktober-2016

Op deze plek kunt u een aantal belangrijke documenten van STeAG downloaden. Deze zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

 • Evaluatieformulieren, te gebruiken voor het geven van feedback op producten.
 • Bestuur en vergaderingen
 • Productoverzicht en algemene verantwoording.

EVALUATIEFORMULIEREN

(feedback op producten van STeAG wordt alleen in behandeling genomen indien gebruik is gemaakt van het juiste formulier)

Evaluatieformulier kennisexamen

Evaluatieformulier proeve van bekwaamheid

Evaluatieformulier student

BESTUUR en VERGADERINGEN

Jaarplanning STeAG 2019

Bestuursvisie op examinering

Statuten STeAG

NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 17-8-2019

COMMUNIQUE

Communique SCB

(klik op de link om het bestand te downloaden)

PRODUCTOVERZICHT en ALGEMENE VERANTWOORDING

Overzicht examenproducten (volgt)

Verantwoording constructie kennisexamens2018 (volgt)

Het Erratumformulier examenproducten is toegankelijk via de projectleider van STeAG.

Lees verder

STeAG lid van Exsamen

6-september-2016

Op 18 augustus 2016 is de vereniging ExSamen opgericht als vereniging voor alle examenleveranciers mbo. Op 5 september 2016 is STeAG als 1e lid toegetreden tot deze nieuwe stichting. Wij denken dat het mbo gediend is met examenleveranciers die samenwerken waar dat kan. En ook met een gezamenlijk aanspreekpunt waar organisaties als de MBO Raad, NRTO, SBB en de Inspectie met vragen en voor adviezen over examinering terecht kunnen. De komende periode zijn de volgende inhoudelijke thema’s voorbereid:

 1. Deskundigheidsbevordering bij examenleveranciers.
 2. Externe validering en certificering.
 3. Examens voor keuzedelen.
 4. Kennisuitwisseling met examineringsdeskundigen van de scholen.
 5. Facet als gezamenlijke afspeler van kennisexamens.

Vooral met het oog op actuele landelijke thema’s als inkoop bij gecertificeerde examenleveranciers, externe validering en examinering van keuzedelen wil de vereniging vanuit een gezamenlijke expertise een inhoudelijk kwalitatieve bijdrage leveren. In de Examenagenda wordt ‘inkoop, tenzij…’ mbo-breed onderschreven. Nu de examenleveranciers verenigd zijn, kunnen de gemeenschappelijke standpunten beter gehoord worden.

Lees verder

Contactpersonen

  • Projectleider

  • Erik van Groen
  • e.vangroen@steag.nl
  • ICT Helpdesk

  • icthelpdesk@steag.nl

STeAG lid van Exsamen

Op 18 augustus 2016 is de vereniging ExSamen opgericht als vereniging voor alle examenleveranciers mbo. Op 5 september 2016 is […]

Ga verder

Belangrijke documenten STeAG

Op deze plek kunt u een aantal belangrijke documenten van STeAG downloaden. Deze zijn onderverdeeld in 3 categorieën: Evaluatieformulieren, te […]

Ga verder

STeAG gecertificeerd examenleverancier!

STeAG wil zich als examenleverancier laten certificeren en is daartoe begin 2018 een overeenkomst aangegaan met de certificerende instelling Certiforce. […]

Ga verder