Samenwerking Consortium en STeAG

Samenwerking Consortium Beroepsonderwijs en STeAG.

 

Op 13 juni 2017 hebben het Consortium Beroepsonderwijs en STeAG een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin geven partijen aan te streven naar  bundeling van kennis en ervaring in het aanbieden van producten en dienstverlening aansluitend bij mbo onderwijs en spreken zij uit te willen samenwerken bij het leveren van kwalitatief hoogstaande examenproducten aan opleiders in het middelbaar beroepsonderwijs, specifiek voor de opleidingen tot Dokters- , Tandarts- en Apothekersassistent.

Kenmerkend voor de onderlinge samenwerking is behoud van autonomie, gelijkwaardigheid van de partners, een functionele verdeling van werkzaamheden en besluitvorming op basis van consensus.

Op dit moment bieden zowel het Consortium Beroepsonderwijs als STeAG examenproducten voor de AG opleidingen. Daarnaast biedt het Consortium Beroepsonderwijs producten gericht op ondersteuning van het onderwijsproces binnen de AG opleidingen. Voor de lopende cohorten komt daarin door de samenwerking geen verandering. Concreet betekent dit dat zowel het Consortium Beroepsonderwijs als STeAG deze reeds ontwikkelde eigen (examen)producten blijven onderhouden en distribueren naar de eigen leden respectievelijk deelnemers op basis van lopende afspraken, contracten of leveringsvoorwaarden.

Indien er een volledig nieuw examen ontwikkeld moet worden in verband met een nieuw of herzien kwalificatiedossier voor de AG opleidingen, zal dit conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst exclusief onder verantwoordelijkheid van STeAG worden ontwikkeld. STeAG en Consortium zullen deze examenproducten ieder ter beschikking stellen aan hun eigen deelnemers respectievelijk leden. Het ontwikkelen en leveren van producten die het onderwijsproces ondersteunen is en blijft ook in de samenwerking exclusief voorbehouden aan het Consortium Beroepsonderwijs.

Verder willen STeAG en Consortium Beroepsonderwijs samenwerken aan de borging van de kwaliteit van examenproducten met betrekking tot inhoud, constructie en validering. Ook wensen partijen samen en in samenspraak met andere examenleveranciers uit het mbo-veld, verenigd in de Vereniging ExSamen, stappen te zetten in de digitalisering van examinering, waarbij de focus in de gesloten samenwerkingsovereenkomst vooralsnog ligt op kennisexamens.

De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en er wordt ook jaarlijks een activiteitenlijst opgesteld